Obchodní podmínky REGIOPRO
regiopro barva

Aktuální platnost od 1.1.2017 

 

OBSAH

 

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 8.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
2.ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK 9.PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
3.REGISTRACE ZÁKAZNÍKA 10.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 11.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
5.BEZPEČNOST A ZNEUŽITÍ SLUŽBY 12.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU
6.ZPŮSOB PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY 13.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY 14.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

 

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej jsou platné pro smlouvy o dodávce potravin a nápojů z katalogové nabídky REGIOPRO e-shopu do místa převzetí, které si kupující určil (dále jen Zboží).

 
Dodavatel (prodávající):

CHOVSERVIS a.s., Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové 3

Dodavatel je plátcem DPH.
IČO[RB1] : 46505008
DIČ: CZ46505008 
Dodavatel je zapsán pod spisovou obchodní rejstřík KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 659.
 
 
(dále jen "Dodavatel")
Kontaktní údaje:
Prodejna REGIOPRO, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové 3
Telefon: +420 495 404 114, +420 731 618 630
e-mail: regiopro@chovservis.cz
Kupující (dále jen Zákazník) – fyzická či právnická osoba, která si prostřednictvím internetových stránek objednává zboží
 

Tyto Obchodní podmínky stanoví podmínky pro užití služby REGIOPRO e-shop, dostupné na www.regiopro.cz . Zde společnost CHOVSERVIS a.s. prezentuje Zboží, které Zákazník může prostřednictvím internetových stránek poptávat a při doručení koupit. Zboží, včetně aktuálních cen, zobrazené na internetové stránce, se vztahuje k prodejně REGIOPRO, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové 3.

Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi Zboží mezi společností CHOVSERVIS a.s. a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy Zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím REGIOPRO e-shop je doručeno do místa určeného Zákazníkem a současně Zákazníkem převzato. Zákazník prostřednictvím REGIOPRO e-shop poptává Zboží, které společnost CHOVSERVIS a.s. prezentuje na www.regiopro.cz. Dostupnost Zboží prezentovaného na www.regiopro.cz je vázána na skladové zásoby a společnost CHOVSERVIS a.s. dostupnost Zboží negarantuje.

K využití REGIOPRO e-shop je oprávněna pouze fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s Obchodními podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně se zaregistruje na www.regiopro.cz .

 

 

 2.ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Společnost CHOVSERVIS a.s. je oprávněna kdykoli změnit Obchodní podmínky. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.regiopro.cz. Zákazník, který si objednává zboží prostřednictvím REGIOPRO e-shop poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

 

Společnost CHOVSERVIS a.s. je oprávněna  REGIOPRO e-shop kdykoli ukončit.

 

 

 3.REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

Při registraci Zákazníka na www.regiopro.cz je Zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u Zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu provést přímo ve webové aplikaci. Ke zrušení registrace je nezbytné, aby Zákazník kontaktoval telefonicky zaměstnance REGIOPRO.

 

 

4.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatel shromažďuje se souhlasem Zákazníků osobní údaje Zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek Zákazníků v budoucnu. Dodavatel také může poskytovat Zákazníkovi e-mailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, účastí v anketách a průzkumech trhu, pokud Zákazník bude souhlasit.-

Osobní údaje Zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit a to při dalším přihlášení do REGIOPRO e-shop.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na regiopro@chovservis.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

 

 5.BEZPEČNOST A ZNEUŽITÍ SLUŽBY

Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost CHOVSERVIS a.s. informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití REGIOPRO e-shop, je společnost CHOVSERVIS a.s. oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Společnost CHOVSERVIS a.s. neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

      Zneužití REGIOPRO e-shop je zakázáno. Za zneužití je považováno zejména:

  • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
  • narušování možnosti užití REGIOPRO e-shop jinému Zákazníkovi;
  • zakládání více uživatelských účtů s úmyslem poškodit REGIOPRO e-shop nebo omezit přístup ostatním uživatelům;
  • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
  • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.regiopro.cz;

 

 

6.ZPŮSOB PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY

Zboží na stránkách regiopro@chovservis.cz je katalogem potravin a nápojů dodávaného do místa doručení Zakazníkovi. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář, odsouhlasí aktuální obchodní podmínky a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách Dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží.

Minimální cena objednávky pro dopravu zdarma do místa převzetí v Hradci Králové je 500,- Kč (včetně DPH). V případě objednávky nižší než 500,- Kč bude účtována Zákazníkovi cena za dopravu 30,-Kč (včetně DPH).

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy a Zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

 

 

7.ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na REGIOPRO e-shop. Její změna je možná pouze po telefonickém kontaktu se zaměstnancem REGIOPRO. V případě, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení objednávky není dostupná, zaměstnanec REGIOPRO za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka.

Zrušení objednávky je možné pouze prostřednictvím telefonu nejpozději do 9:00 hod. předchozího dne před dnem doručení. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem zaměstnance REGIOPRO pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

Marným doručením není dotčeno právo společnosti CHOVSERVIS a.s. požadovat a vymáhat poplatek za náklady na přípravu a expedici objednávky (100,- Kč), který bude zákazníkovi při novém doručení nákupu doúčtován k původní objednávce, při zrušení nákupu bude naúčtován při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost CHOVSERVIS a.s. vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo a datum objednávky.

 

 

8.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží uvedené na potvrzené objednávce jsou aktuální pro daný den. V době dodání se cena některých položek může lišit od ceny uvedené na potvrzené objednávce. V případě, že je Zákazníkovi doručeno zboží, jehož cena je odlišná, než cena uvedená v objednávce Zákazníka potvrzené prodejnou REGIOPRO, má Zákazník plné právo takové zboží neodebrat. Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny za Zboží.

Při poptávce zboží prodávaného na základě hmotnosti si společnost CHOVSERVIS a.s. vyhrazuje právo na dodání zboží s hmotnostní odchylkou. Společnost CHOVSERVIS a.s. však vyvine nejvyšší úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila hodnotě požadované v objednávce Zákazníka.

Pokud u zboží, jehož cena je určena podle hmotnosti za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník poptává počet kusů namísto hmotnostního množství, společnost CHOVSERVIS a.s. dodá požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle hmotnosti poptávaného počtu kusů takového zboží.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Zboží doručené Zákazníkovi dovozem do místa převzetí hradí Zákazník v plné výši pouze v hotovosti. Zásilka se Zbožím obsahuje vždy zjednodušený daňový doklad a potvrzenou objednávku. Při osobním odběru přímo v prodejně REGIOPRO, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové 3 je možné uskutečnit platbu bezhotovostně přes platební terminál, stravenkami (pouze Sodexo GASTRO PASS, Ticket Restaurant a Chéque Déjeuner) nebo v hotovosti. Na platbu je vystaven zjednodušený daňový doklad.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

    

 

9.PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností ve vozidle, které je registrováno KVS pro převoz potravin. Je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku nebo neodpovídá-li počet kusů s potvrzenou objednávkou, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o nesouhlasném počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady Zboží či jeho množství.

Nákup alkoholu není umožněn osobám mladším 18ti let. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že Zákazník není starší 18-ti let, nebude mu zboží předáno. Zákazník může svůj věk dobrovolně prokázat věrohodným průkazem totožnosti

 

 

10.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronické či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, ve kterém se potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, způsob a termín doručení.

 

 

11.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

        a) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou kvalitu, je bez vad a odpovídá obecně platným normám. Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží.

        b)Lhůty pro uplatnění reklamace:

Reklamaci lze uplatnit přímo v prodejně REGIOPRO, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové 3.Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit reklamaci z vadně dodaného Zboží, jestliže se jedná o vadu, kterou musel senzoricky poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)

Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po převzetí Zboží. Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

Reklamační řádZDE

 

 

12.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská  567/15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

13.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli pouze telefonicky

na tel.: +420 495 404 114, +420 731 618 630 a to nejpozději do 9:00 hod. dne předcházejícího doručení objednaného Zboží. V den doručení zboží nelze od smlouvy odstoupit.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání Zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

 

14.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.regiopro.cz

 O prodejci
Kontakt